John Wiseman Photography

Olgas

John has captured the unique surroundings of Mount Olga, also known as Kata Tjuta, in central Australia.